INFORMACE PRO STAVBU
Při plánování výstavby kuželníkového centra je důležité vzít v úvahu následující faktory:
1. Zda se jedná o již existující nebo novou budovu.
2. Vhodně zvolená velikost a umístění.
3. Požadavky na parkování včetně požadavků vyplývajících z potřeb invalidních osob.
4. Základy stavby.
5. Plánování komerčních aktivit, jako jsou: 6. Bezbariérové přístupy pro invalidní osoby.
7. Přenos výsledků do dalších prostorů.
8. Příprava pro instalaci elektronického systému kuželníku.
9. Plány pro budoucí rozšíření střediska.
10. Bezpečnost.

ROZMĚRY BOWLINGOVÝCH DRAH
Rozměry drah
CHYBY PŘI PLÁNOVÁNÍ
Při výstavbě bowlingového zařízení je nutné do projektů zanést faktory, jako jsou:
 • Sloupy na přístupu.
 • Rušivé aktivity podél kuželníkových drah.
 • Nepřiměřené, nadměrné nebo nerovnoměrné osvětlení a špatné světelné poměry.
 • Bezbariérové přístupy.
 • Nepřiměřená úroveň a intenzita hluku.
 • Nedostatečná klimatizace, topení, chlazení, regulace vlhkosti nebo větrání.
 • Naplánování umývárny, prostor pro skříňky na sportovní potřeby.
 • Špatná správa budovy a pomalé a neefektivní služby představují provozní problémy, které vznikají často v důsledku nesprávného určení velikosti nebo umístění příslušných provozů ve fázi plánování. Z tohoto důvodu je nutné první posouzení a vyhodnocení stavby naším odborníkem. Z tohoto důvodu dáváme přednost výstavbě celé budovy či jen interiéru bowlingového centra námi. Lze tak předejít řadě méně či více závažných chyb a omylů, na které Vás upozorníme nejen na začátku, ale i v průběhu celé stavby. ZAINVESTOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ STAVBY
  Umístění nové stavby na pozemku zasluhuje jeho důkladnou rozvahu. V úvahu je třeba vzít dlouhodobé plány pro rozvoj přilehlých oblastí, včetně změn ve výstavbě, dopravních komunikací. Před zakoupením pozemku zvažte následující fakta:
 • Možnost budoucího rozšíření.
 • Požadavky na odvodnění, umístění sociálních zařízení a kanalizace, komunální zařízení.
 • Dostupnost parkovacích ploch odpovídajících maximálnímu počtu kuželníkových drah. TYP STAVBY
  Každou budovu lze upravit jako bowlingové centrum. Stavba nové budovy se jeví vždy ovšem jako efektivnější .

    MOŽNOSTI STAVBY VEŘEJNÝCH PROSTOR
  Naše projekty zahrnují například tyto položky: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘESTAVBY A VÝSTAVBY BUDOVY BOWLINGOVÝCH CENTER POŽADAVKY PŘED DODÁVKOU
  Před tím, než bude vybavení fy MENDES dodáno na místo určení, je nutno pro vyhovění podmínkám záruky fy MENDES dodržet následující podmínky:

  STAVBA
  Celá budova musí být uzavřena. Včetně bezvadné střechy, kterou nezatéká. Je nutno mít možnost budovu uzamknout. Jsou vyžadovány bezpečností podmínky pro zajištění vybavení, mechanického nářadí a strojního vybavení.

   BETONOVÁ PODLAHA
  Při stavbě kuželníku do vyšších pater je nutno předložit projektantem centra potvrzený posudek zatížitelnosti stropu. Zároveň podlaha pro všechny kuželníky musí být dostatečně únosná a v případě betonové podlahy dostatečně vyzrálá. Podlaha v prostorách kuželníku musí být nivelizována dle doporučení v závislosti na použitém zařízení. Pod kuželníkovými drahami je nutno betonovou podlahu zabezpečit proti vodě. Firma MENDES doporučuje použít pro tyto účely systém parotěsných zábran. Beton okolo stavěčky musí být vyztužen ocelí. Beton v prostoru stavěčky, v prostoru pro hráče a v servisní chodbě by měl být opatřen ochranou proti vodě, musí být vytvrzený a prachuvzdorný. Před položením betonu je nutné bezpečně umístit všechna vedení a dráty a otestovat jejich přesnost a umístění.

   OMÍTKA
  Vzhledem k tomu, že materiály použité na kuželníkové dráhy jsou technologicky ošetřeny, musí být před zahájením instalace všechny omítky suché. Čerstvě omítnuté stěny a stropy způsobují absorbci vlhkosti do použitých materiálů. To může mít za následek vážná poškození dřeva a povrchů, jakmile dojde k vysychání. Proto před dodávkou kuželníkové dráhy je nutné počítat s dostatečně dlouhou dobou pro zaschnutí omítek.

   DOMOVNÍ INSTALACE
  Všechna vodovodní a kanalizační potrubí je nutno před dodáním kuželníkových drah vyzkoušet a schválit.

   STROPY A OSVĚTLENÍ
  Pro zajištění stálého pracovního osvětlení je nutno instalovat upevňovací zařízení pro světla.

   TERMÍN ZAHÁJENÍ STAVBY
  Se zahájením stavby lze začít až po konečné kolaudaci celého objektu.

    HLUK
  V zájmu pohodlí hráčů a pro zmírnění zátěže zaměstnanců je nutné zabránit odrazům těchto zvuků v budově. Základním principem je rychlé pohlcování samotného hluku. Tento princip vede k nutnosti věnovat zvláštní péči tomu, aby nedošlo k „přeakustizování“ prostoru drah. Obecně se zdá, že účinnost tlumení hluku většiny akustických materiálů roste přímo úměrně se zvětšující se velikostí vybaveného prostoru. Celkový hluk lze ovšem až ze 70 % snížit bezchybným navržením celého interiéru stavby a s pečlivým zvážením akustiky celého objektu. Základní čistě empirickou hodnotou koeficientu útlumu hluku (NRC) je pro prostor stavěčka kuželek 0,70 až 0,85 a pro vyvážení prostoru drah 0,5 až 0,65. NRC baru a salónku se běžně pohybuje v rozmezí 0,65 až 0,75. Pro pomoc při výběru konečných materiálů pro stropy uvádíme činitele, které je nutno brát v úvahu: INSTALACE DO VYŠŠÍCH PATER
  Pokud budou dráhy instalovány do vyššího patra, je nutno provést před instalací pečlivé propočty: ATMOSFÉRA UVNITŘ CENTER
  1. KLIMATIZACE A VENTILACE
   Kuželník je univerzální, 24 hodinový, celoroční sport pro všechny věkové skupiny, pro muže, ženy i děti. Z toho důvodu je plnoautomatické řízení jak teploty, tak i vlhkosti vzduchu nutné po celý rok. Je to nutné pro ochranu kuželníkového vybavení a zařízení, pro údržbu a pro ochranu budovy a samozřejmě především pro zajištění většího pohodlí hráčů a diváků. Nedodržení požadované relativní vlhkosti může vést ke změnám rozměrů a obsahu vlhkosti dřevěného vybavení kuželníku. Nespolehlivá funkce kuželek a zarážky, škvíry, zvlnění nebo popraskání desek, prodloužení nebo zkrácení dřeva a problémy se stavem povrchu na přístupech a drahách jsou v přímé souvislosti s nevhodným řízením relativní vlhkosti. Řízení relativní vlhkosti v daném rozsahu hodnot může se sníženými rozdíly teplot venku a v budově poskytovat adekvátní komfort pro návštěvníky. Podmínkou záruky na dráhy a zařízení fy MENDES je, aby systém pracoval před dodávkou zařízení kuželníku.

    
  2. IZOLACE
   Veškeré izolace by měly být navrženy s ohledem na snížení budoucích nákladů na údržbu pro dosažení dlouhodobé efektivnosti provozu.

  3. PROJEKTOVÉ PODMÍNKY
   Všechny propočty zátěže musí odpovídat podmínkám projektu, které odrážejí okolní a vnitřní klima a sledují dosažení takových podmínek v herně, které budou uspokojivé pro hráče, návštěvníky a pro námi stanovené podmínky provozu.
   • Vnější klima.
    Ve většině případů se snaží správa kuželníku postarat o denní provoz, dvojité odpolední ligy nejsou neobvyklé. Z toho důvodu je nutno počítat se slunečním svitem a přizpůsobit těmto podmínkám klimatizační zařízení.
   • Vnitřní klima.
    Vlhkost pro letní období by se měla udržovat na přibližně 45 %. Pro zimní období také přibližně 45 %, ale v místech, kde se vyskytnou drsné zimní podmínky, může dojít k situacím, kdy bude nutné na krátký čas automaticky tuto hodnotu snížit kvůli poklesu venkovní teploty. To je ovlivňováno konstrukcí budovy. Je proto nutné tyto vlivy analyzovat jako zadávací podmínky pro stavbu s ohledem na dlouhodobou ekonomiku střediska.

  4. CÍLE
   Zde jsou uvedeny některé aspekty instalace kuželníkových drah, prověřené zkušenostmi a studiem, které nesmí být při plánování dobře fungujícího systému opomenuty. Ve společenských prostorách je pro pohodlí hráčů a pro dosažení standardních herních podmínek důležité zajistit kontrolovanou atmosféru. Dále je nutné redukovat a minimalizovat možnosti vzniku statické elektřiny v koberci a odstraňovat problémy s polétavými cizími částicemi, jako je kouř a prach. Zkušenosti ukazují, že prostor s kontrolovanou atmosférou je nutno rozšířit o lože, stavěčku a servisní chodbu. Prostor s kontrolovanou atmosférou by měl zasahovat i do skladovacích a prodejních místností tak, aby byly chráněny kuželky a uskladněné vybavení. Je nutné zabránit vystavení jakékoliv části kuželníkových drah koncentrovanému proudu horkého nebo chladného vzduchu. Mohlo by to vést ke změně obsahu vlhkosti jednotlivých prvků a případně k jejich opravě nebo výměně. Je nezbytné, aby pro všechny veřejné prostory, kuželník a servisní prostory byl použit správně navržený systém vzduchotechniky, dodávající odpovídající množství klimatizovaného vzduchu. Vzduch musí být dodáván do všech prostor tak, aby se mísil průběžně a aby měl požadované vlastnosti před tím, než přijde do kontaktu s lidmi nebo vybavením. Správným řízením dosáhnete prodloužení životnosti materiálů a povrchů a snížení počtu nutných oprav. Toalety, místnosti se skříňkami a kuchyně není nutno klimatizovat ve stejném režimu jako ostatní prostory.
  PARKOVIŠTĚ
  Při výstavbě nového bowlingového centra je nutné počítat se zajištěním dostatečných parkovacích ploch, jelikož většina návštěvníků kuželníku přijíždí vozem. Parkoviště by mělo být co nejblíže hlavnímu vchodu. Parkoviště by mělo být dobře osvětlené, se zpevněným povrchem, odvodněné a vybavené zarážkami. Na vnější straně budov je vhodné umístit vodovodní přípojku. To umožní splachování nečistot pomocí hadice a snižuje zanášení nečistot do samotného střediska. Pro minimalizaci světelných odlesků a snížení hluku motorů jsou používány zástěny nebo jiná zařízení. Tato zařízení by nikdy neměla bránit výhledu na projíždějící vozidla a vstupy na pozemek. Vhodný druh betonu podle normy je B20 MV, drť 8-16.

    STAVEBNÍ PRÁCE A PODMÍNKY
  1. BETONOVÁ PODLAHA
   Kuželníkové dráhy je možné instalovat na vodotěsnou, vyztuženou betonovou desku, položenou na kompaktním podloží. Povrch v prostoru drah musí být pro zamezení nadměrného chvění základů drah uválcován a zarovnán tak, aby max. nerovnost byla menší než 1,27 cm. Vzhledem k rozměrům podlahy je beton pokládán obyčejně spíše v pruzích než najednou. Je nutno dbát na to aby se beton „spojil“ , zajistila se tak vodotěsnost a zabránilo se pozdějšímu propadání. Nároky, typ a polohu dilatačních spojů musí určit projektant. Váš projektant nebo stavební inženýr musí vystavit pro podlahu zatěžovací posudek, kde potvrdí, že podlaha splňuje v této oblasti všechny nezbytné požadavky. Beton v prostoru pro sedadla hráčů musí být dostatečně silný pro ukotvení sedadel a dalšího s tím spojeného vybavení.

    
  2. ZÁKLADY HRACÍHO POVRCHU
   Dráhy je možné položit jen na povrch, který musí vydržet zatížení nezbytné při provozu. U betonové podlahy pokládané na zem se doporučuje uložení na vhodnou izolační vrstvu. Odvodňovací kanály a potrubí, které vyžadují výměnu nebo údržbu by neměly být nikdy položeny pod betonovou desku v prostoru drah. Dalším důležitým faktorem při plánování a provozu kuželníku je řízení vlhkosti. Doporučuje se udržovat vlhkost v rozmezí 40-50% relativní vlhkosti po všechna roční období.

    
  3. NOSNÍKOVÉ ZÁKLADY
   Pro New Lane jsou vyrobené z ohnivzdorného dřeva, odolného proti škůdcům. Efektivně zvyšují bezpečnost dřevěných výrobků v místech, kde je ochrana proti ohni a hmyzu na prvním místě.

    
  4. PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
   Ve většině případů lze jako parotěsnou zábranu použít dvousměrné polyetylénové materiály. Zvláštní opatrnost je třeba věnovat při pokládání betonové desky, aby nedošlo k roztržení nebo propíchnutí zábrany.

    
  5. VEDENÍ, ODTOKOVÝ PROGRAM
   Potrubí, odtoky a vedení, které se mohou poškodit nebo které vyžadují výměnu, nesmějí být umísťovány do nebo pod beton v prostoru drah. Před položením betonu je nutno všechna vedení a potrubí přesně a bezpečně umístit na svá místa.

    
  6. INSTALACE DO DRUHÉHO PATRA
   Pokud je třeba dráhy instalovat do druhého nebo vyššího patra, je nutné zajistit, aby byla podlaha schopna snést zatížení vybavením kuželníku a hráči s odpovídajícími bezpečnostními faktory - viz INSTALACE DO VYŠŠÍCH PATER. Stejně důležité je vzít v úvahu hluk v místnostech pod kuželníkem. Podlaha musí být konstruována tak, aby nedocházelo k žádným vibracím. Projektant nebo stavební inženýr musí vystavit posudek zatížitelnosti podlahy.

    
  7. OMEZENÍ PRAŠNOSTI
   Oblast pro stavěčku kuželek a servisních chodeb by měla být z uválcovaného, zpevněného a bezprašného, kvalitního betonu. Beton, který není pokryt dlaždicemi nebo podlahovou krytinou by měl být také permanentně izolovaný.

    
  8. DÉLKA DRAH
   Délka základní instalace je určena minimální velikostí volného průchodu pro servis za dráhami (1,22 m, doporučuje se 1,52 m), plus celková délka kuželníkových drah (25,35 m včetně jamky, lůžka a přístupu). K těmto údajům je nutno připočíst minimálně 30,48 cm pro sedadla a minimálně 1,07 m pro každou řadu přihlížejících hráčů.

    
  9. STROP BEZ SLOUPŮ
   Pro instalaci kuželníku je strop bez sloupů ideální. Protipožární bariéry mezi stropem a střechou často přinesou úspory výdajů na pojištění. Zajistěte splnění požadavků na ventilaci v prostoru mezi stropem a střechou. Tam, kde jsou nutné podpěry pro konstrukce nad dráhami, je vhodné použít minimální příčnou rozteč mezi sloupy 6,89 m pro čtyři dráhy plus 2,54 cm pro mezeru kvůli zamezení přenášení hluku.

    
  10. VÝŠKA STROPU
   Tato výška se obyčejně pohybuje v rozsahu od 3,05 m do 3,66 m nad povrchem drah. Pro instalaci se doporučuje výška stropu 3,66 m.

    
  11. POSTRANNÍ CHODBY
   Šířka postranních chodeb je určena ekonomickou situací rozlohy a velikosti budovy. Slouží personálu jako pohodlné vnitřní cesty k stavěčce kuželek a skladům. Šířka postranní chodby se doporučuje 0,91m. Pokud se s postranní chodbou nepočítá, měl by být ponechán prostor 30,5 cm od vnějšího okraje žlabu ke zdi, což zaručuje hráčům na přístupu svobodu pohybu.

    
  12. ELEKTRICKÉ ROZVODY
   Je nezbytně nutné počítat s elektrickými zásuvkami pro prodejní automaty, kulečníky, větráky, hodiny, úklidová zařízení, osvětlení a poutače, nouzové osvětlení apod.

    
  13. VEŘEJNÁ KOMUNIKACE

   • Při instalaci veřejných telefonů kontaktujte místní telefonní společnost. Dejte přednost nástěnným typům před kabinovými.
   • Pro služební hlášení je vhodné zavést mezikontrolní přepážku a prostor pro hráče vybavit z hlediska bezpečnosti nízkonapěťovým komunikačním systémem. >
   • Mezi kontrolní přepážkou a prostorem stavěčky kuželek by měl být zaveden nízkonapěťový komunikační systém. Je nutno počítat se zajištěním přívodu elektrické energie pro zařízení, jako jsou pokladny, řídící panel správce, reklamu nad přepážkou, osvětlení prodejny apod.


     Potřebujete poradit, My Vám rádi pomůžeme.